Posługa duszpasterska

Chrzest Święty

Chrzty w naszym kościele parafialnym odbywają się zasadniczo
w I Sobotę miesiąca podczas Mszy o godz. 18:00
oraz w III Niedzielę miesiąca o godz. 13:00

Dziecko do chrztu zgłaszają rodzice nie później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem

Rodzicami chrzestnymi mogą zostać  tylko i wyłącznie katolicy – osoby wierzące i praktykujące – (nie będące w karach kościelnych i przyjmujące Komunię Świętą), które przyjęły sakrament bierzmowania.
Kandydaci na rodziców chrzestnych spoza naszej parafii muszą dostarczyć odpowiednie zaświadczenie (zgodę) od własnego proboszcza.

Na Chrzest dziecka z innej parafii
wymagana jest pisemna zgoda proboszcza miejsca zamieszkania rodziców

Na Chrzest dziecka z naszej parafii w innym kościele
wymagana jest także zgoda naszego Proboszcza

Ewentualne inne terminy Chrztu należy wcześniej ustalić  osobiście z o. proboszczem

Rodzice przedstawiają w biurze parafialnym akt urodzenia dziecka i akt ślubu kościelnego

__________________________

Sakrament pojednania (Spowiedź św.)

Spowiedź święta w naszym kościele 15 minut przed każdą Mszą Świętą

__________________________

Bierzmowanie

Uczniowie klas VII przeżywają pierwszy rok przygotowania pod opieką Rodziców.

Uczniowie klas VIII i I szkół średnich, którzy pragną pogłębić życie chrześcijańskie poprzez przyjęcie sakramentu Bierzmowania w naszej wspólnocie zapraszani są raz w miesiącu na Mszę św. dla młodzieży i spotkanie.

Zasady ogólne:

Przygotowanie dalsze do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej odbywa się w ramach katechezy szkolnej

Przygotowanie bliższe na spotkaniach grupowych w parafii.

Sakrament bierzmowania przyjmujemy w swojej parafii zamieszkania.

Do przygotowania i przyjęcia poza swoją parafią wymagana jest zgoda miejscowego proboszcza.

UWAGI:

Udział w spotkaniach w parafii jest obowiązkowy. Każda nieobecność powinna być wcześniej zapowiedziana (przynajmniej telefonicznie).

__________________________

Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego

W związku z materiałami prasowymi, dotyczącymi zapisywania uczniów na zajęcia z religii/etyki w szkołach, Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że:

1. W publicznych przedszkolach i szkołach organizuje się naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych), a dla uczniów pełnoletnich – na życzenie samych uczniów. Życzenie to jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym.

2. Wszyscy katolicy uczęszczający do placówek oświatowych, w których odbywa się nauczanie religii, zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć w tych zajęciach. Rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, mają obowiązek zapisać swe dzieci na lekcje religii. Zasada ta wynika ze zrozumiałego faktu, iż człowiek wierzący ma nie tylko prawo, ale i obowiązek pogłębiać swoją wiarę, temu pogłębianiu służą szkolne lekcje religii. Warto przypomnieć, że zarówno podczas zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego, jak i sakramentu chrztu dziecka, rodzice zobowiązują się do tego, by po katolicku, w wierze wychować potomstwo. Elementem tego wychowania jest zarówno udział dziecka w szkolnym nauczaniu religii, jak i parafialnej katechezie.

3. Dnia 28 sierpnia 2013 r. Komisja Wychowania przypomniała, że „przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych: Pierwszej Komunii św., sakramentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania odbywa się podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji religii w szkole.

Wynika z tego jednoznacznie, że uczestnictwo w zajęciach z etyki nie spełnia w żadnym zakresie wymogu przygotowania do wyżej wymienionych sakramentów św. i nie może być respektowane przy podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody, co do ich przyjęcia”.

Ks. dr Marek Korgul
Sekretarz Komisji Wychowania Katolickiego KEP

__________________________

Bierzmowanie dla dorosłych

Bierzmowanie dla dorosłych – zapisy w kościele Klarysek, przy ulicy Gdańskiej.

Katechezy przed bierzmowaniem odbywają się w Kościele Rrektorskim Wniebowzięcia NMP „Klaryskach” (ul. Gdańska 2 w Bydgoszczy).
Zapisy na pierwszym spotkaniu. Należy przynieść na nie metrykę chrztu.
Zainteresowani powinni zgłosić się dwa miesiące przed wyznaczonymi terminami.

__________________________

I Komunia święta

Daty: druga sobota i niedziela maja (dzień do wyboru)

__________________________

Sakrament małżeństwa

Narzeczeni zgłaszają się do proboszcza  w celu uzgodnienia terminu ślubu.

3 miesiące przed zawarciem małżeństwa zostaje spisany protokół przedmałżeński.

Narzeczeni spoza naszej  parafii muszą posiadać zgodę na ślub od jednego ze swoich proboszczów.

Termin ślubu w kościele innym niż parafialny – po uzyskaniu zgody własnego proboszcza  – należy ustalić z tamtejszym proboszczem, natomiast protokół przedślubny spisywany jest w tutejszym (lub za zgodą proboszcza w innym) biurze parafialnym.

Wymagane dokumenty:

– Aktualne świadectwo chrztu

– Świadectwo bierzmowania, o ile nie jest ten sakrament odnotowany w metryce chrztu

– Zaświadczenie o wspólnie przeżytych  katechezach przedślubnych

– Dowody osobiste

– Zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego, bądź akt ślubu cywilnego

W sprawie ślubów, kontakt z proboszczem: o. Maciej Sierzputowski CSSp tel: 797 907 354

__________________________

Poradnictwo Rodzinne :
VACAT!!

__________________________

Sakrament Chorych

Sakrament ten udziela choremu łaski Ducha świętego, która pomaga całemu człowiekowi do zbawienia, umacnia ufność w Bogu, uzbraja przeciw pokusom szatana i trwodze śmierci

Dzięki tej sakramentalnej pomocy chory może nie tylko znosić dolegliwości choroby, ale także je przezwyciężać i odzyskać zdrowie, jeżeli jest to pożyteczne dla jego zbawienia

Sakrament ten można powtarzać, jeżeli chory wyzdrowiał i ponownie zachorował, albo w czasie trwania tej samej choroby nastąpiło poważne pogorszenie

Przy przejściu z tego życia do wieczności człowiek wierzący zostaje umocniony Wiatykiem Ciała i Krwi Chrystusa, dlatego nie należy odkładać przyjęcia tego Sakramentu, dopóki wierny ma jeszcze pełną świadomość.

Zgłoszonych chorych w ich  domach odwiedzamy zasadniczo w I Czwartek i I Piątek miesiąca

 Nagłe przypadki należy zgłaszać bez względu na czas i porę
telefonicznie lub osobiście w parafii

Istnieje możliwość korzystania z posługi Nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej,
który w niedziele i święta, ( po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu)
zanosi chorym Pana Jezusa w Komunii Świętej po Mszy o godzinie 9:00.
Telefon do szafarzy:
P. Wojciech Pieciun : 600-026-415
P. Radosław Belter : 662-174-228

__________________________

Pogrzeb katolicki

Zmarłego parafianina, możliwie najszybciej, rodzina zgłasza w Biurze parafialnym celem poinformowania duszpasterzy, osobiście lub telefonicznie.

W celu dokonania wpisu do Księgi Zmarłych konieczny jest Akt zgonu z USC i informacja o miejscy, dacie i godzinie pogrzebu oraz potwierdzenie udzielonego Sakramentu Chorych (jeżeli zgon nastąpił w szpitalu bądź w hospicjum)

Parafia nie posiada własnego cmentarza, dlatego rodzina sama ustala miejsce pochówku na cmentarzu,

Na pogrzeb w parafii poza miejscem zamieszkania zmarłego wymagana jest zgoda proboszcza,

Msza św. pogrzebowa (w przypadku kremacji ciała) powinna odbyć się jeszcze przed dokonaniem jego  spalenia.