OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ CZYLI PALMOWA 5.03.2020

1. PRO MEMORIA DIECEZJI BYDGOSKIEJ

Początek formularza

Dół formularza

W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów państwowych oraz w nawiązaniu do Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 marca br., Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski
przypominamy:

Sprawowanie sakramentów
1. Od dnia 25 marca w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących, mają to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Należy liczyć wchodzących, a na drzwiach kościołów trzeba wywiesić stosowną informację, przekazując ją wiernym także drogą internetową. Na liturgię wierni winni wchodzić jedynie przez drzwi zakrystii lub inne boczne wejście. Poza liturgią kościoły winny pozostawać w ciągu dnia otwarte.

 1. Jeśli przewidziano Mszę św. koncelebrowaną, to w celu umożliwienia uczestnictwa w niej przedstawicielom rodzin zamawiających każdą z intencji należy rozważyć odprawienie osobnych celebracji. Praktyka ta nie jest możliwa w dniach Triduum Paschalnego.
 2. W domach zakonnych w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy domu, bez udziału osób postronnych.
 3. Ograniczenie liczby uczestników zgromadzenia do 5 osób obowiązuje również podczas liturgii pogrzebowej. W liczbie tej nie mieści się celebrans, ministrant czy pracownicy firmy pogrzebowej.
 4. Udzielanie sakramentu pojednania i pokuty:
  a. Należy udostępnić wiernym numer telefonu i adres mailowy, poprzez który można umówić się z duszpasterzem na indywidualną spowiedź.
  b. Duszpasterze winni zachować dyspozycyjność wobec wiernych, którzy zwrócą się z prośbą o spowiedź.
  c. Spowiedź winna mieć miejsce w osobnych pomieszczeniach, umożliwiających sprawowanie sakramentu z zachowaniem większej odległości między penitentem a spowiednikiem, lub – w razie takiej niemożliwości – w często dezynfekowanych otwartych konfesjonałach.
  d. Osoby, które nie mają możliwości przystąpienia do spowiedzi, należy pouczyć o praktyce aktu żalu doskonałego i konieczności przeżycia sakramentu po ustaniu przeszkody.
  e. Po ustaniu epidemii we wszystkich parafiach zorganizować należy spowiedzi parafialne.
 5. Pamiętając o zakazie odwiedzania osób będących w kwarantannie domowej, wiernym, którzy indywidualnie o to poproszą, należy udzielać Komunii św. poza liturgią, z wyjątkiem:
  a. Wielkiego Piątku, kiedy to Komunii św. można udzielić poza liturgią tylko chorym, którzy o to poproszą.
  b. Wielkiej Soboty, kiedy można udzielać Komunii św. poza liturgią jedynie jako Wiatyku.

Celebracje Wielkiego Tygodnia

 1. Msza Święta Krzyżma (w katedrze) zostanie odprawiona w późniejszym terminie.
 2. Podczas liturgii Świętego Triduum Paschalnego należy przestrzegać następujących zasad:
  a. Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej należy opuścić obrzęd obmycia nóg (mandatum). Nie ma ciemnicy i procesji. Po zakończonej Uroczystości należy pozostawić Najświętszy Sakrament w Tabernakulum.
  b. W Wielki Piątek w modlitwie powszechnej ma zostać dołączone wezwanie w związku z panującą sytuacją.
  c. Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego.
  d. Nie zaleca się używania pokropień ani sprawowania sakramentu chrztu.
  e. Zamiast procesji rezurekcyjnej zaleca się, aby celebrans na zakończenie liturgii udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem przed bramą kościoła.
 3. W parafiach nie należy organizować poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny. W tym roku tzw. „święconka” ma mieć charakter liturgii domowej. Przed śniadaniem niedzielnym błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna dorosła wierząca osoba.Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej
  10. Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami. Przyjmujemy zasadę, że jeżeli szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w domach, nie organizujemy dla nich także żadnych zajęć w parafii (w tym pierwszych spowiedzi).

 

 1. Po Wielkanocy:
  a. Wariant I: Jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, należy odwołać wszystkie I Komunie Święte do czasu ustania epidemii.
  b. Wariant II: Jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie odwołany, decyzję o przyjęciu I Komunii Świętej należy pozostawić rodzicom w porozumieniu z księdzem proboszczem. Każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie, nie może decydować głosowanie lub wola większości.12. Gdyby rodzice zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym (zwykle majowym) terminie, należy uczynić to z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, w małych grupach lub nawet pojedynczo, niekoniecznie w niedzielę.
  13. Gdyby rodzice nie zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym terminie, należy im to umożliwić w terminie późniejszym, kiedy sami uznają, że zagrożenie dla ich dzieci minęło.
  Serdecznie dziękujmy kapłanom za ich posługę w niełatwych okolicznościach epidemii, a wszystkim wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń. Żywimy nadzieję, że obecna sytuacja przeżywana przez nas wszystkich w duchu wiary przyniesie dobre owoce w życiu całej wspólnoty Kościoła. Prosimy wszystkich, aby nie ustawali w wysiłku duchowego łączenia się ze Zbawicielem, a cierpienia, których teraz szczególnie doświadczają, zechcieli składać Panu Bogu jako duchową ofiarę w intencji zatrzymania epidemii i odnowy duchowej społeczeństwa
  2. DYSPENSA OD UCZESTNICTWA WE MSZY ŚW.
  Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia, Ks. Biskup Bydgoski Jan Tyrawa udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy św.
  Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej i świątecznej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie Biskup zachęca, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęca też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje internetowe, radiowe lub telewizyjne.
  W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce podczas każdej Mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościołów diecezji bydgoskiej może przebywać jednocześnie maksymalnie 5 osób. (Z nieoficjalnych informacji wynika, że istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że w dzień Wielkanocy, na mszach będzie mogło przebywać 50 osób.
  Jednak musimy czekać na oficjalne potwierdzenie tej wiadomości).
  Podobnie ceremonie pogrzebowe na cmentarzu muszą być ograniczone do 5 osób.  Absolutne pierwszeństwo do udziału w danej Mszy świętej mają osoby, które zamówiły intencje tej Mszy świętej, i najbliższa rodzina – jednak maksymalnie 5 osób). Prosimy jednak o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu – zwłaszcza za pośrednictwem internetowej transmisji z naszego kościoła parafialnego. (Za pośrednictwem parafialnego profilu Facebooka transmitujemy wszystkie msze i nabożeństwa sprawowane w naszym kościele. Na stronie internetowej jest zamieszczony link, który umożliwia korzystanie z tych transmisji. Podczas transmisji w domu starajmy się zachowywać godnie i z właściwym szacunkiem do wydarzenia w jakim (za pomocą mediów) uczestniczymy.
  3.Przypominamy, że nadal obowiązują zalecenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski dotyczące środków ostrożności i praktyk religijnych. Znak pokoju bez podawania ręki (skinienie głową), Komunia Święta na rękę albo Komunia duchowa –Bardzo prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach.
  4. .Jak już kilkukrotnie informowaliśmy – ze względu zagrożenie zdrowia i życia spowodowanej pandemią koronawirusa nie będzie wyznaczonej „masowej” spowiedzi świętej.   Zachęcamy do odłożenia spowiedzi wielkanocnej na czas późniejszy (okres Spowiedzi i Komunii wielkanocnej trwa w Kościele do Uroczystości Najświętszej Trójcy tj do 7 czerwca br.) – a w czasie przedświątecznym zachęcamy do indywidualnego zrobienia dobrego rachunku sumienia, wzbudzenia serdecznego żalu za grzechy, do mocnego postanowienia poprawy i do uczynków miłosierdzia podczas najbliższego tygodnia. Oraz do przyjmowania duchowego Komunii świętej w łączności (najlepiej w transmisji na żywo) z kościoła.
  Kapłan będzie dostępny w konfesjonale przy okazji codziennych Mszy św. i nabożeństw dla pojedynczych penitentów. A od poniedziałku do środy od godziny 14:00 do 17:30 z posługi sakramentalnej skorzystać można jedynie przy konieczności przestrzegania wymogu i zakazu gromadzenia się w kościele w grupach przewyższających 5 osób. Prosimy by czekając na spowiedź nie tworzyć kolejek, ale czekać w dużym rozproszeniu i w odstępie minimum 2 -3 metrów od siebie. Po każdej osobie wyspowiadanej, konieczna jest dezynfekcja folii założonej na kratkach konfesjonału.
  5. Dzisiejsza niedziela jest Niedzielą Męki Pańskiej- Niedzielą Palmową. Jej liturgia wprowadza nas bezpośrednio w ostatni etap czasu Wielkiego postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia i Triduum paschalnego dają możliwość głębokiego i autentycznego przeżywania tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana. Podczas Mszy świętych błogosławimy palmy i gałązki wierzbowe, przypominające jerozolimskie palmy, słane pod stopy wjeżdżającego do Miasta Świętego Chrystusa – Mesjasza.
 2. Wielki Tydzień przeżyjmy jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku. Niech święty czas: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami szczególnego zagłębiania się w misterium paschalne przez czynny udział – zwłaszcza poprzez transmisje internetowe z naszego kościoła w bogatej liturgii tego okresu.

 

 1. W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia przez Chrystusa sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. Liturgia tej Mszy Świętej transmitowanej na żywo z naszego kościoła rozpocznie się o godz.18:00.

 

 1. W Wielki Piątek wszystkich obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu ilości posiłków. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18. do rozpoczęcia 60. roku życia. Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Za uczestnictwo w adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do grobu Pańskiego. Początek wielkopiątkowej liturgii o godz.18:00. Nabożeństwo Drogi krzyżowej o godz. 15:00. Zarówno Droga Krzyżowa jaki wieczorna liturgia transmitowana będzie bezpośrednio z naszego kościoła droga internetową (link do profilu na stronie internetowej naszej parafii)

 

 1. Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, nadal obowiązują cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. Warto i w tym dniu zachować post, powstrzymując się od pokarmów mięsnych. Nie będzie w kościele tradycyjnego błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny W tym roku tzw. „święconka” ma mieć charakter liturgii domowej. Przed śniadaniem niedzielnym błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna dorosła wierząca osoba.
 2. W sobotni wieczór rozpoczynamy wigilię Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczysta i najbogatsza w ciągu roku liturgia oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa. Aby całe Święte Triduum Paschalne otrzymało uroczystą oprawę, wszystkich parafian zachęcamy do licznego udziału – w swoich domach za pośrednictwem Internetu.
  Wigilia Paschalna w naszym kościele rozpocznie się o godz. 20:00.
 3. Ostatnie już Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym, za kore serdecznie dziękujemy ks. Marcinowi Szusterowi z Parafii Św. Królowej Jadwigi, odprawimy w dzisiejszą niedzielę o godz. 17:00.

 

 1. Przypominamy, że ze względu na wysokie ryzyko i restrykcyjne obostrzenia władz cywilnych aż do odwołania zawiesiliśmy dyżury Biura parafialnego (wyjątkowe i nagłe sprawy prosimy zgłaszać w zakrystii lub w plebanii).
  Nie ma spotkań wspólnot i grup apostolskich w salkach parafialnych.
 2. Swoje dyżury zawiesiła Parafialna CARITAS. Natomiast przy wyjściu z kościoła wystawiony jest kosz na trwałe art. spożywcze z ważną datą przydatności do spożycia, które są przeznaczone na paczki świąteczne dla osób samotnych, bezdomnych, oraz ubogich rodzin naszej parafii, którym w tym czasie pandemii jest szczególnie ciężko. Paczki świąteczne PZC planuje wydawać 8 kwietnia podczas dyżuru
 3. Ofiary złożone na tacę w minioną niedzielę wyniosły 1180 zł. Bóg zapłać za zrozumienie i wsparcie. -Dziękujemy serdecznie zwłaszcza tym parafianom, którzy rozumiejąc beznadziejną sytuację w jakiej znalazła się nasza parafia wielokrotnie zwiększyli swoją ofiarność oraz tym którzy dokonali wpłat na kona parafialne – tytułem ofiary na składkę niedzielną. Niestety składka od 30 parafian uczestniczących w niedzielnej Mszy, która jest i tak bardzo wysoka przy tak ograniczonej liczbie wiernych na mszach) nie zapewnia najprostszego utrzymania i funkcjonowania parafii. Dziękujemy wszystkim, którzy rozumiejąc, iż parafia nie jest zwolniona z opłat i ponosi wysokie, stałe koszty utrzymania – a przy tym nie posiada żadnych dodatkowych źródeł utrzymania i starają się wspierać parafię w sposób szczególny i nadzwyczajny. Prosimy wszystkich parafian- by zarówno korzystali z transmisji Mszy świętych z naszego kościoła – ale też partycypowali w kosztach utrzymania parafii przez wpłatę dobrowolnych ofiar na konto. Transmisję prowadzimy za pośrednictwem portalu Facebook. Link do transmisji na stronie internetowej parafii.
 4. Polecajmy Bogu zmarłych: Śp. Natalię Tadrowską l.93 z ul Lubranieckiej i Śp. Marię Tobys l. 88 z ul. Mogileńskiej, Śp. kapłanów i braci zakonnych, parafian i dobrodziejów, zmarłych z naszych rodzin i wszystkich zmarłych wskutek koronawirusa. Wieczny odpoczynek
  konta parafialne:
  Bank PKO BP
  25 1020 1462 0000 7602 0278 6804
  Bank Pekao SA
  07 1240 1183 1111 0000 1290 6473
  Bóg zapłać za wpłaty i ofiary.

 

MODLITWA PRZY KOMUNII ŚW. DUCHOWEJ
POLECANA PRZEZ PAPIEŻA FRANCISZKA

 

„Klękam u Twoich stóp, o mój Jezu i ofiarowuję Tobie skruchę mego serca, które pogrąża się w nicości i Twojej świętej obecności. Uwielbiam Ciebie w sakramencie Twej miłości, pragnę Cię przyjąć w ubogim mieszkaniu mego serca. W oczekiwaniu na szczęście Komunii sakramentalnej pragnę Cię przyjąć w Duchu. Przyjdź do mnie, o mój Jezu, abym przyszedł do Ciebie. Niech Twoja miłość rozpali całą moją istotę na życie i na śmierć. Wierzę w Ciebie, ufam Tobie, kocham Ciebie. Niech się tak stanie”.